Mid Year Sale 2022

អតិថិជនជាទីគោរព។ ការលក់ប្រចាំធម្មាស បានវិលត្រឡប់មកវិញហើយដោយលោកអ្នកអាចទទួលបានប័ណ្ណទឹកប្រាក់បញ្ជុះតម្លៃ $600* រាល់ការចំណាយអស់ $600 ក្នុងមួយវិក្កយបត្រ នៅតាមហាងដែលបានកំណត់ដូចជា៖ Baccarat, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Brioni, Canali, Christofle, Dolce&Gabbana, Frette, Furniture Brands, Hugo Boss*, Jimmy Choo, Miele, Moncler, Polo Ralph Lauren*, Stefano Ricci, Salvatore Ferragamo, Santoni, Tai Ping, Versace, Clarins*, និង L’Occitane* នៅផ្សារទំនើបវឌ្ឍនៈកាពីតាល និង សួនវឌ្ឍនៈកាពីតាល ឡាហ្វស្តាយផាក ចាប់ពីថ្ងៃទី 13 ខែមិថុនា រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2022
ជាមួយគ្នានេះ លោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីមុខងារច្រើនសំបូរបែប នៅពេលលោកអ្នកធ្វើការ ដោនឡូតកម្មវិធី “VC Rewards” នៅក្នុង Playstore និង Appstore តាមរយៈតំណភ្ជាប់នេះ៖ https://qrco.de/vcrewards

 

Dear Valued Customers, Mid-Year sale is Back! Shop and Get $600* Gift Voucher after you spent with a minimum of $600 per single receipt at participated brands such as Baccarat, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Brioni, Canali, Christofle, Dolce & Gabbana, Frette, Furniture Brands, Hugo Boss*, Jimmy Choo, Miele, Moncler, Polo Ralph Lauren*, Stefano Ricci, Salvatore Ferragamo, Santoni, Tai Ping, Versace, Clarins*, and L’Occitane* only at Vattanac Capital Mall and Vattanac Capital Lifestyle Park. This promotion starts from June 13 – July 17, 2022.
Enjoy benefits from our new features in “VC Rewards” app on Playstore and Appstore which may be found via this link: https://qrco.de/vcrewards

 

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ ត្រូវបានអនុវត្តន៍

 1. ប័ណ្ណនេះ មិនអាចប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ ​ឬផ្ទេរទៅកាន់គណនីណាមួយឡើយ។
 2. ប័ណ្ណនេះ មិនអាចប្រើបូកបញ្ចូលជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃផេ្សងៗឡើយ។
 3. ប័ណ្ណនេះ មានសុពលភាពចាប់ពី ថ្ងៃ​ទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ រហូតដល់ ថ្ងៃ​ទី១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២
 4. ទំនិញដែលប្រើប្រាស់ប័ណ្ណនេះ មិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរជាសាច់ប្រាក់ ឬជាទំនិញវិញបានឡើយ។
 5. ប័ណ្ណនេះ អាចផេ្ទរសិទ្ឋិទៅឱ្យបុគ្គលដទៃបាន។
 6. អតិថិជនអាចប្ដូរយកប័ណ្ណនេះបាន នៅរាល់ពេលចំណាយ១ដងក្នុងមួយវិក្ក័យបត្រ ចាប់ពី $600 (តម្លៃបញ្ចុះរួច) ឡើងទៅនៅហាងឬម៉ាកដែលបានចូលរួមដូចជា Baccarat, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Brioni, Canali, Christofle, Dolce & Gabbana, Frette, Furniture Brands, Hugo Boss, Jimmy Choo, Miele, Moncler, Polo Ralph Lauren, Stefano Ricci, Salvatore Ferragamo, Santoni, Tai Ping, Versace, Clarins (Retail), និង L’Occitane នៅផ្សារទំនើបវឌ្ឍនៈកាពីតាល និងសួនវឌ្ឍនៈកាពីតាលឡាហ្វស្តាយផាកតែប៉ុណ្ណោះ។
 7. ប័ណ្ណនេះ ​​អាចប្រើប្រាស់បាននៅពេលទិញលើកទី២ ដោយតម្រូវអោយអតិថិជនចំណាយ $៦០០​ ឡើងទៅក្នុងមួយវិក្ក័យបត្រជាមុនសិន (តម្លៃមិនទាន់ចុះថ្លៃ) ដើម្បីអាចដំណើរការប័ណ្ណនេះបាន​ទៅលើទំនិញដែលបានកំណត់នៅហាងដែលបានចូលរួមដូចជា៖ Baccarat, Balenciaga, Brioni, Bottega Veneta, Canali, Christofle, Dolce & Gabbana, Frette, Hugo Boss, Jimmy Choo, Miele (មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃតម្លើង), Moncler, Polo Ralph Lauren, Bentley Home, Cassina, Dedon, Fendi Casa, Haworth, Kettal, Poliform, Poltrona Frau , Salvatore Ferragamo, Santoni, និង Tai Ping នៅផ្សារទំនើបវឌ្ឍនៈកាពីតាល និងសួនវឌ្ឍនៈកាពីតាលឡាហ្វស្តាយផាកតែប៉ុណ្ណោះ។
 8. ក្នុងករណីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានចំណាយតិចជាងតម្លៃនៃប័ណ្ណ ប្រាក់ដែលនៅសល់នឹងមិនត្រូវប្រគល់ជូនវិញទេ។
 9. ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ អ៊ិនវេសមេន លីមីធីត នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ឬខូចខាតប័ណ្ណនេះឡើយ។
 10. ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណនេះ ត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនវឌ្ឍនៈ អ៊ិនវេសមេន លីមីធីត ដែលរាល់ការផ្លាស់ប្តូរ ឬ លុបចោលនៃលក្ខខណ្ឌ ក្រុមហ៊ុនសូមមិនជំរាបជូនជាមុន។

 

Terms and Conditions

 1. This voucher cannot be exchanged for cash or credited to any account.
 2. This voucher cannot be cumulated with other promotions or loyalty discount.
 3. This voucher is valid from June 13 until July 17, 2022.
 4. Products purchased under this voucher are non-refundable and non-exchangeable.
 5. This voucher can be transferred to another person.
 6. This voucher can be picked up upon spending $600 (net price after discount) and above per single receipt at eligible brands: Baccarat, Balenciaga, Bottega Veneta, Burberry, Brioni, Canali, Christofle, Dolce & Gabbana, Frette, Furniture Brands, Hugo Boss, Jimmy Choo, Miele, Moncler, Polo Ralph Lauren, Stefano Ricci, Salvatore Ferragamo, Santoni, Tai Ping, Versace, Clarins (Retail), and L’Occitane only at Vattanac Capital Mall and Vattanac Lifestyle Park.
 7. This voucher can be redeemed at the next purchase only. Customers need to spend $600 (in full price) per single receipt first in order to activate the Mid-Year $600 voucher at participated brands: Baccarat, Balenciaga, Brioni, Bottega Veneta, Canali, Christofle, Dolce & Gabbana, Frette, Hugo Boss, Jimmy Choo, Miele (not including installation fee), Moncler, Polo Ralph Lauren, Bentley Home, Cassina, Dedon, Fendi Casa, Haworth, Kettal, Poliform, Poltrona Frau , Salvatore Ferragamo, Santoni, and Tai Ping only at Vattanac Capital Mall and Vattanac Lifestyle Park.
 8. In case the amount spent is less than the value of the voucher, no change will be given back.
 9. Vattanac Investment Limited will not be held liable for the loss or damage of this discount voucher.
 10. The use of this voucher constitutes the acceptance of the terms and conditions of Vattanac Investment Limited, which may be amended, added or withdrawn without prior notice.

 

Note:

*កំណត់សម្គាល់ហាងដែលអាចទទួល និងចាយប័ណ្ណទឹកប្រាក់បាន ផ្សារទំនើបវឌ្ឍនៈកាពីតាល និងសួនវឌ្ឍនៈកាពីតាល Lifestyle Park

*Applies to stores available at Vattanac Capital Mall and Vattanac Capital Lifestyle park only.

GET DIRECTION:

Vattanac Capital Mall: https://goo.gl/maps/B7X1jBNDRFBuccoG7

Vattanac Capital Lifestyle Park: https://goo.gl/maps/FTYDyvxnRoT3SxV48

 

VATTANAC CAPITAL MALL
Facebook | Instagram | Telegram | Web

Share this Article